Versjonsdato 12.11.2020 - feilrettinger og tekniske forbedringer vil forekomme. Se endringslogg. Større endringer vil samles og gjennomføres i revisjon varslet i god tid på denne siden og som nyhetsak om skred og vassdrag på NVE.no. Abonner på nyhetsvarsel fra NVE 

Veilederen er på veg over på en ny platform. Innholdet blir det samme, men uttrykket og navigasjonen vil følge NVEs andre veiledere. Om du er nysgjerrig kan du se den her: Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng (nve.no). Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er noe som mangler.VEILEDER FOR UTREDNING AV SIKKERHET MOT SKRED I BRATT TERRENG

UTREDNING AV SKREDFARE I REGULERINGSPLAN OG BYGGESAK

 

Formålet med denne veilederen er å gi en metodikk for skredfareutredninger og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng, som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt av plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) med tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar"

Veilederen er digital og består av denne siden med undersider. Det vil i fremtiden bli mulig å skrive den ut. 

Veilederen erstatter NVE-veileder 8/2014 - Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Formålet med veilederen er å gjøre både bestiller og utførende kjent med hva som må inngå i en skredfareutredning.

 


 

Målgruppe for veilederen

Målgruppen for veilederen er både skredfagkyndige og andre som er involvert i kommunale arealplan- og byggesaker.

Hva er skred i bratt terreng?

I denne veilederen omfatter skred i bratt terreng; snøskred, steinsprang, steinskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Hva er en skredfareutredning?

Skredfareutredning er en vurdering og kartlegging av reell skredfare som skal dokumentere om et område tilfredsstiller sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3). Skredfaren kvantifiseres og vises ved nominell årlig sannsynlighet i form av et faresonekart eller en lokal avklaring av skredfaren for et mindre område (for eksempel en tomt).

Hva omfatter veilederen?

Veilederen beskriver kartlegging av skredfare for ulike skredtyper i bratt terreng i forbindelse med reguleringsplan- og byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at veilederen skal vise hvordan man kan svare ut sikkerhetskravene knyttet til TEK17 § 7-3. Veilederen utdyper NVEs retningslinjer 2/2011 “Flaum- og skredfare i arealplanar” (rev. 2014)(1) for temaet skredfare.

Hva omfatter veilederen ikke

Veilederen tar ikke for seg utredning av skredfare på kommuneplannivå. For mer informasjon om kommuneplannivå og veiledning til hvordan skredfare kan utredes der, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Veilederen gir ikke detaljert beskrivelse av prosjektering av sikringstiltak. Det kan du lese mer om i Sikringshåndboka.

Veilederen omhandler ikke fare knyttet til byggegroper, skjæringer, fyllinger, fundamentering og andre tiltak knyttet til byggetomter og anlegg som må prosjekteres i samsvar med gjeldende norske standarder.

Veilederen omfatter ikke utredning av fare for kvikkleireskred eller lignende skred i materialer med sprøbruddegenskaper. Dette er beskrevet i NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred”(2). Veilederen omfatter heller ikke utredning av fare for fjellskred som er beskrevet i NGU-rapport 2012.029(3), eller sekundærvirkninger av skred.

Nyttige lenker

Gi tilbakemelding på bruk av veilederen

 

 

Siteringsforslag

NVE. 2020. Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. [versjon]. https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng. Lokalisert på Internett dd.mm.åååå)


 

Referanser

1. NVE (2014) Flaum- og skredfare i arealplanar. Veileder nr. 2/2011 - Revidert 22.mai 2014. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.

2. NVE (2020) Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veileder nr. 1/2019. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.

3. NGU (2012) Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway. NGU-rapport nr. 2012.029. Trondheim: Norges geologiske undersøkelser.