2022/03/22 GIS-maler

Lagt inn presisering rundt tolking av kravet om attributter for skogspolygoner.

2022/03/22 Uavhengig kvalitetssikring

Lagt inn presisering om innhold og detaljnivå.

2022/02/08 Prosedyre sørpeskred 

Lagt inn link til FoU-rapport om løsneområder for sørpeskred.

2021/11/23 Kompetanse 

Lagt inn presiseringer / omformuleringer, spes. ang. hva som ikke utgjør relevant erfaring.

2021/11/22 Uavhengig kvalitetssikring 

Diverse presiseringer / omformuleringer.

2021/11/22 Utføre Fase 1 - Gi tilbud  

Diverse presiseringer / omformuleringer i "befaring"-boksen.

2021/10/18 Fase 3 - Dokumentasjon og kvalitetssikring​

Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/10/18 Fase 2 - Kvalitetssikre skredfareutredningen​

Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/05/12 Prosedyre snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder og løsnesannsynlighet​

Rettet tekst og lagt inn riktig kildehenvisning:

Du kan gjennomsnittlig forvente at flaket som utløses, har en lengde i skredbaneretningen som er cirka 100 ganger så stor som bruddkanthøyden, og en bredde som er 100 ganger større enn bruddkanthøyden (11).

2021/05/04 Om veilederen

Lagt inn avsnitt om versjonshistorikk.

2021/04/14 Egenerklæringsskjema

Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/14 Kompetanse

Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning. 

2021/04/09 Uavhengig kvalitetssikring

Lagt inn setningen: Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal legges ved det endelige produktet.

2021/03/17 Fase 2: Utføre oppdrag

Link til NGU sine detaljerte kvartærgeologiske kart (målestokk 1:10.000) lagt inn under 6. Geologiske kart.

2021/03/17 Startsiden og Om veilederen

Siteringsforslag til veilederen lagt inn.

2021/03/10 Hele veilederen

Endret henvisning til NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred” (tidligere 7/2014).

2021/03/10 Prosedyre flomskred - Steg 3: Vurdering av utløp

- Slettet setning:

  • NB! Tradisjonell kartlegging tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilstopping
  • Videre vil en tradisjonell faresonekartlegging av flomskred riktignok vise tilstopping, men det blir ikke beregnet at det flommer over og at vann tar en ny og uventet retning

- Erstattet med: 

  • Ved utredning av flomskredfare må en ta høyde for slik tilstopping, slik at det kan beregnes hvilken vei vann og skredmasser vil ta.

2021/02/11 Fase 1: Bestille en skredfareutredning

Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/02/11 Uavhengig kvalitetssikring

Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/01/28: Uavhengig kvalitetssikring

La til eksempel på uavhengig kvalitetssikring

2020/12/21: Prosedyre for snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

Lagt til og korrigert referanser.

2020/12/21: Prosedyre steinsprang og steinskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

Korrigert feil i referanser i Infoboks 1: Permafrost

2020/12/02: Prosedyre jordskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

- Slettet setning fra høringsutgave som skulle vært fjernet:

  • "Lave skråninger på 20-25 grader, med skog eller annen vegetasjon med dype røtter og uten tegn på vann, bør defineres som et løsneområde for en 1/5000-års sone."

2020/11/12

Veileder publisert