Sist revidert: 12.11.2020

Hvordan bestiller du en skredfareutredning på reguleringsplan- og byggesaksnivå?

Når du skal få utredet skredfaren på en tomt eller et planområde, anbefaler vi at du benytter deg av skjemaet Bestillingskjema som du finner på denne siden. Det vil gi en strukturert bestilling som vil gjøre det enklere for utførende å se behovet ditt og slik kunne besvare bestillingen og utføre oppgaven på en god måte. Hvis du ber om tilbud fra flere, vil det også gjøre det lettere for deg å vurdere tilbudene du får inn.

 

Hva må inngå i en bestilling av en skredfareutredning?

Under finner du mer informasjon om de ulike delene som må inngå i bestillingen av en skredfareutredning.

1. Hva slags område/objekt skal utredes

Du må alltid angi området eller objektet som skal utredes, med gårdsnummer og bruksnummer eller adresse, samt områdeavgrensing i kart.

Figur 1: Eksempel på områdeavgrensing i kart.

2. Hvilken sikkerhetsklasse må utføreren forholde seg til

Det er i følge TEK17 § 7-3, 2. ledd, tre sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) for skredfareutredning. Fastsetting av sikkerhetsklasse avhenger av tiltaket som planlegges, altså hva som skal bygges, anlegges eller omdisponeres. Det er kommunen sitt ansvar å fastsette hvilken sikkerhetsklasse det planlagte tiltaket faller under. Om det ikke er planlagt et konkret tiltak, må skredfareutredningen omfatte alle tre sikkerhetsklassene (i form av et faresonekart). 

For byggverk som har viktige nasjonale funksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner gjelder et strengere regelverk fordi det ikke aksepteres at byggverket kan bli skadet eller satt ut av funksjon ved en skredhendelse. I TEK17 § 7-3, 1. ledd står: “Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.”

Denne veilederen stiller krav om at det skal gjøres en uavhengig kvalitetssikring av skredfareutredinger som svarer ut sikkerhetskravet for tiltak i sikkerhetsklasse S3 og over. Slik kvalitetssikring må du bestille som separat oppdrag.  

Har du spørsmål rundt sikkerhetsklasser og sikkerhetskrav, kan du lese veilederen til TEK17, § 7-3. Sikkerhet mot skred, eventuelt ta kontakt med din kommune

3. Skredfareutredning med og uten effekten av skog

Skog har stor betydning for skredfaren i et område. Når skredfaren i et område utredes, tas det derfor spesielt hensyn til dagens tilstand av skogen i området. Om skogen blir pekt på som viktig for sikkerheten for utbyggingsområdet/bygningen, skal kommunen innføre begrensninger på hvilken type hogst som kan tillates (for eksempel forbud mot flatehogst). Dersom du som bestiller ikke ønsker/har mulighet til å begrense framtidig hogst i skogen, bør du bestille en skredfareutredning hvor effekten av skogen blir sett bort fra.

4. GIS-leveranse

Du må i bestillingen oppgi om du ønsker en GIS-leveranse og eventuelt spesifisere hvilke kartlag du ønsker dette for. Dette er i hovedsak aktuelt i forbindelse med reguleringsplaner og andre større oppdrag der det er nødvendig å presentere faresoner, dimensjonerende skredtype og skog med betydning for faresoner i en kartløsning. For byggesaker er det normalt ikke behov for en GIS-leveranse.

En GIS-leveranse kan inneholde følgende:

 • Faresoner (polygoner)
 • Dimensjonerende skredtype (punkt)
 • Kartleggingsområdet (polygon), hvis kunden ikke har dette fra før
 • Registreringer tilhørende registreringskartet
 • Polygon for skog med betydning for skredfareutredningen
 • Evt. også dette hvis kunden ønsker:

  • Påvirkningsområdet (polygon)
  • Utvalgte resultater fra modellering av utløp

5. Tidligere skredfareutredninger og skredhendelser

Hvis du kjenner til tidligere skredfareutredninger som dekker hele eller deler av området du ønsker å kartlegge, må du oppgi dette. Kjente skredhendelser i området, eller i nærheten til det, bør også oppgis da dette har stor betydning for skredfareutredningen.

Ta alltid kontakt med kommunen og spør (eksplisitt) om det finnes tilgjengelige skredfareutredninger i området, eller i nærheten, som kan være av betydning for dette oppdraget.


Hva må utførende foretak inkludere i sitt tilbud?

For å sikre at tilbudene du mottar, og arbeidet som er planlagt, har god nok kvalitet, bør du som oppdragsgiver oppgi at denne veilederen Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng – Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak skal følges. Dette blir ivaretatt om du bruker bestillingsskjemaet som følger veilederen. I tillegg må tilbudet inneholde følgende informasjon:

 • Kartutsnitt av påvirkningsområdet. Ingen områder er upåvirket av områdene rundt. Oppdragstakerne må derfor oppgi hele området som planlegges undersøkt for at de skal kunne utrede skredfaren i selve kartleggingsområdet.

Figur 2: Oversikt over kartleggingsområde og påvirkningsområde.

 • Aktuelle skredprosesser. Alle typer skred i bratt terreng skal utredes, selv om det f.eks. bare er ett type aktsomhetskart som dekker området. Hvordan dette gjøres er beskrevet i "Hvordan utføre skredfareutredning", Fase 2. I tilbudsfasen skal utførende foretak anslå hvor mange skredtyper de anser som aktuelle i området. Jo flere antatte aktuelle skredprosesser, jo mer krevende blir oppdraget.
 • Befaring. Skal befaring gjennomføres? Om ikke, hvorfor? Hvor lang tid skal brukes i felt og hvor mange fagpersoner skal delta?  
 • Egenerklæringsskjema. Har utførende foretak den forutsatte kompetansen som kreves for å utføre slike oppdrag

Se "Utførende foretak" Fase 1: Tilbud for mer informasjon om de ulike delene.