Sist revidert: 12.11.2020

Hva må inngå i et tilbud om skredfareutredning?

Det er viktig at utførende foretak og oppdragsgiver har en felles forståelse av hva skredfareutredningen skal omfatte, og hva som kan påvirke omfanget av den. Tilbudet du gir er det viktigste virkemiddelet for å oppnå denne forståelsen, og det har derfor klare krav til innhold.

Det er også viktig at du tar stilling til om det er behov for en skredfareutredning i området – hvis det allerede eksisterer en skredfareutredning der. Hvilke kriterier som må ligge til grunn for å utføre en ny utredning, kan du lese mer om på Holdbarhet og revisjon av skredfareutredninger.

 

Hva slags informasjon må bestiller gi deg?

Før du kan gi et tilbud på en skredfareutredning, må du få en del informasjon av oppdragsgiver – blant annet avgrensning av område, sikkerhetsklassen for den planlagte utbyggingen (tiltaket) og om effekt av skog skal ses bort fra eller ikke.

For å sikre at du får informasjonen du behøver, anbefales oppdragsgiverne å bruke Bestillingsskjema. Ønsker du mer informasjon om hva oppdragsgiver må oppgi, kan du se oppdragsgivers Fase 1: Bestille en skredfareutredning

 

Hva skal du inkludere i tilbudet?

Påvirkningsområdet

Du må vise hvilket område som må utredes for å kunne avgjøre skredfaren i kartleggingsområdet. Det gjør du ved å markere påvirkningsområdet med en polygon i et kartutsnitt.

Figur 1: Oversikt over kartleggingsområde og påvirkingsområde.

Aktuelle skredprosesser

Alle skredtypene må fareutredes, men det er ikke nødvendigvis alle som er aktuelle i kartleggingsområdet. Ved å bruke ny nasjonal høydemodell kan du la noen utvalgte faktorer definere hvorvidt en skredtype er aktuell i området eller ikke. Jo flere aktuelle skredprosesser i området, jo mer kreves det naturlig nok av utredningen.

Denne fremgangsmåten må likevel kun anvendes som en tommelfingerregel, og må ses i sammenheng med kvaliteten på datagrunnlaget tilgjengelig i tilbudsfasen. Det kan vise seg at noen skredtyper er aktuelle likevel, da må du også utrede disse i utføringsfasen.

Se fremgangsmåte for hver enkelt skredtype:

Steinsprang

Steinskred

Snøskred

Jordskred

Flomskred

Sørpeskred

Befaring

Hovedregelen er at du alltid skal ut på befaring i det aktuelle området. I noen tilfeller kan skredfarevurderingen gjennomføres uten slik befaring – for eksempel dersom det allerede i grunnlagsmaterialet er tydelig at sikkerhetskravene ikke er tilfredsstilt.

Om du skal gjennomføre befaring burde tilbudet beskrive omfanget av befaringen, altså antall personer og antall timer i felt.

Ved å følge flytdiagrammet under kan du avgjøre hvorvidt befaringen må gjennomføres eller ikke. Velg den høyeste sikkerhetsklassen i det aktuelle oppdraget og følg diagrammet videre.

Kompetanse

Det er kun firma/institusjoner med dokumentert erfaring og relevant kompetanse som kan utføre skredfareutredninger. Ved tilbudet må du legge ved et egenerklæringsskjema som bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen.