Sist revidert: 12.11.2020

Hva avgjør om jordskred kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om jordskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f.eks. helningskart, løsmassekart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil, unøyaktig eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet  vise seg at jordskred likevel kan være aktuelt. 

Hvor kan jordskred forekomme?

Faresoner for jordskred skal utredes i alle løsmasseskråninger brattere enn 20 grader. Det finnes enkelte eksempler på at jordskred kan løses ut i slakere terreng med fatal konsekvens, men dette er såpass sjeldent at restrisikoen er akseptabel, dvs årlig sannsynlighet på mindre enn 1/5000. Stabiliserende forhold som skog, dreneringsforhold eller gunstig jordart kan ikke per definisjon utelukke at jordskred er en aktuell prosess (se Figur 1). Slike forhold må derfor beskrives og vurderes nærmere i rapporten.  

Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt jordskred er en aktuell prosess i området.

Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt jordskred er en aktuell prosess i området.