Sist revidert: 12.11.2020

Her får du oversikt over hva GIS-leveransen til kunden bør inneholde, og noen tips som sikrer kunden et brukervennlig digitalt produkt

Innhold: Liste over relevante kartlagListe over anbefalte attributter | Anbefalt koordinatsystem og filformat | Kartteknisk kontroll

Relevante kartlag som bør sendes til kunden

Det er opp til kunden å spesifisere hvilke kartlag som skal oversendes som digitale kartfiler. Hva som potensielt er relevant å sende er dessuten avhengig av størrelsen på skredfareutredningen. Først og fremst er en GIS-leveranse aktuelt i i forbindelse med reguleringsplaner og andre større oppdrag der det er nødvendig å presentere faresoner, dimensjonerende skredtype og skog med betydning for faresoner i en kartløsning. For slike oppdrag anbefaler vi at disse kartlagene sendes til kunden som digitale kartfiler:

 • Faresoner (polygoner)
 • Dimensjonerende skredtype (punkt)
 • Kartleggingsområdet (polygon)
 • Registreringer tilhørende registreringskartet
 • Polygon for skog med betydning for skredfareutredningen

Evt. også dette hvis kunden ønsker:

 • Påvirkningsområdet (polygon)
 • Utvalgte resultater fra modellering av utløp

 

Anbefalte attributter for kartlagene

Skredfaresoner er et DOK-datasett og har følgelig en egen produktspesifikasjon som finnes på Geonorge sine sider. Her finner dere informasjon om offisielle attributter brukt i kartlaget som er del av DOK og info om ulike kodelister. Det er ikke nødvendig for dere å legge inn alle attributter som brukes i DOK-datasettet Skredfaresoner, men det er anbefalt at dere som minimum bruker følgende attributter i deres digitale leveranser til kunder:

Skredfaresoner:

 • Skredtype: Må definere hvilke skredtyper de digitale faresonene gjelder for. Som oftest er faresonen tegnet som en samlet faresone for alle skredtyper, og da skal kode 190 brukes. Ellers, se SOSI-koder for skredtype på Geonorge sine sider.

Og gjerne:

 • Status: 1 eller 0. Kode 1 betyr at faresonen som er opptegnet gjelder som den dimensjonerende faresonen for skredfaren i området, mens kode 0 betyr at faresonene ikke gjelder som dimensjonerende for den totale skredfaren i området.

Dimensjonerende skredtype:

 • Skredtype: se SOSI-koder på Geonorge sine sider. Viktig at SOSI-kode for skredtype fylles inn som attributt, slik at det blir riktig skredtype som vises som dimensjonerende i den digitale leveransen.

Kartleggingsområdet/analyseområdet (attributtnavn i parantes):

 • Vurderte sannsynligheter (vurdertStatSannsynlighet): dere må liste opp hvilke sannsynligheter som er vurdert, helst slik: 1/100, 1/100, 1/5000, med komma som separerer.

Og gjerne:

 • Opphav: Navn på utførende konsulent.
 • Eier: Oppdragsgiver av skredfareutredningen.

Skogpolygoner (attributtnavn i parantes):

 • Skredtype: Må definere hvilken skredtype skogen har beskyttende effekt mot, se SOSI-koder på Geonorge sine sider. For skog som har betydning for flere skredtyper, så kan flere koder listes opp med komma imellom slik: 130, 142, osv.
 • Utløp eller løsne (UtlopLosne): Spesifiser om skogen har betydning for skredfaren i løsneområdet eller i utløpsområdet. Skriv inn enten “Løsneområdet” eller “Utløpsområdet”. Hvis skogen har positiv påvirkning på både løsneområdet og utløpsområdet, så bør polygonet splittes i to.

 

Anbefalt koordinatsystem og filformat

 • Husk å alltid definer datum og koordinatsystem til alle kartdataene! Hvis du konverterer til en annen type kartfil, kontroller at kartlagene er plassert geografisk korrekt med rett koordinatsystem.
 • Koordinatsystem: Som datum anbefales det å bruke EUREF89 (engelsk betegnelse: ETRS89), det er offisielt geodetisk datum i Norge ifølge Kartverket. Som offisiell kartkartprojeksjon brukes UTM (Universal transverse mercator). Sonene 32N, 33N og 35N skal brukes i Norge. For kartlag som skal dekke hele Norge, så brukes sone 33N.
 • Kartfiler: Kommuner krever ofte at det brukes SOSI-filformat. Andre vanlige filtyper er shapefiler og feature classes i Esri filgeodatabaser (for de som bruker Esri sine kartløsninger).

 

Kartteknisk kontroll

Unngå disse vanlige karttekniske/tegnetekniske fallgruvene for tegning av faresoner:

 • «Slivers» - unngå mindre sprekker/hull (kalt «slivers») i polygonene som har oppstått pga. tegneteknisk feil.
 • Ikke overlappende soner - faresoner med lavere skredfrekvens må også dekke faresonene med høyere skredfrekvens. Da er det mulig å også gjøre analyser med kun en skredfrekvens. Dvs. en faresone for ≥ 1/5000 må også dekke området for faresonene for ≥ 1/100 og ≥ 1/1000.
 • Doble polygoner – unngå doble polygoner, dvs. at samme polygon ligger to eller flere ganger på samme sted.
 • Faresoner med høyere skredfrekvens går utenfor faresoner med lavere sannsynlighet. For eksempel at en faresone for ≥ 1/100 strekker seg lenger ned i fjellsiden enn faresonen for ≥ 1/1000.
 • «Multipart feature» - er det mange polygoner skal hvert polygon være et eget objekt og ikke del av en «Multipart feature».