Sist revidert: 12.11.2020

Hva slags kompetanse må du som skal utføre en skredfareutredning ha?

Det er kun utførende foretak med nødvendig kompetanse som skal utføre skredfareutredninger.

Slik kompetanse oppnås gjennom en kombinasjon av relevant:

  • utdanning. Ingeniørgeologi, naturgeografi, geologi, geoteknikk, hydrologi og meteorologi er eksempel på relevant utdanning.
  • arbeidserfaring. Skredfareutredninger utført for NVE, kommuner, private aktører, Statens Vegvesen og Bane NOR er relevante oppdrag. I tillegg er f.eks. dimensjonering av sikringstiltak, FoU-prosjekt relatert til skredfareutredninger og akutt håndtering av skredhendelser relevant erfaring. Ved vurdering av arbeidserfaring må det legges vekt på hvor oppdatert og hvor omfattende den relevante arbeidserfaringen er.

 

Utførende foretak må kunne oppfylle følgende kriterier:

  • Minst to kvalifiserte fagpersoner må benyttes i oppdraget, en som utførende og en som sidemannskontrollør
  • De to påkrevde fagpersonene må ha minst fem og tre års relevant arbeidserfaring, samt relevant utdanning som definert ovenfor. Det er ikke spesifisert hvorvidt den med mest erfaring skal være utførende eller sidemannskontrollør. Personell med mindre enn tre års erfaring kan benyttes i oppdraget i tillegg til de to med påkrevd erfaring. Enkeltpersonforetak (ENK) kan oppfylle dette kravet ved å benytte et annet foretak, med nødvendig kompetanse, for sidemannskontroll.
  • De som er ansvarlige for å utføre skredfareutredninger må være godt kjent med alle gjeldende forskrifter(1)(2), veiledere(3), retningslinjer(4) og fagnormer som gjelder for å utføre skredfareutredninger.
  • Kunnskap om og tilgang på dynamiske skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig.

 

Ansvarsforsikring

I tillegg til den nødvendige kompetansen, bør utførende foretak ha ansvarsforsikring som minst tilsvarer krav i NS 8401/8402 (prosjekterings- og rådgivningsoppdrag). Dersom utførende ikke har tegnet en slik forsikring, kan de bli stilt ansvarlig ved eventuelle skader som følge av skredfare som burde ha vært avdekket i skredfareutredningen.

Egenerklæring for utførende foretak

Alle tilbud må inkludere et egenerklæringsskjema som bekrefter at utførende foretak oppfyller kravene ovenfor. Hvert foretak må fylle ut eget skjema, ev. med kommentar om at man må benytte annet foretak for å oppfylle kravene. Dokumentasjon på kompetanse (f.eks. CV-er og liste over relevante oppdrag utført de siste 5 år) og/eller dokumentasjon på ansvarsforsikring kan vedlegges ved behov/ønske fra oppdragsgiver. 

Merk at oppdragsgiver og kommunen anbefales ikke å godta rapporten dersom den benyttede kompetansen ikke er i henhold til veilederen.

 


 

Referanser

1. Byggteknisk forskrift TEK17

2. Plan- og bygningsloven (pbl)

3. NVE (2020) Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng - Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak

4. NVE (2014) Flaum- og skredfare i arealplanar. Veileder nr. 2/2011 - Revidert 22.mai 2014. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.