NVE har siden mars 2019 samarbeidet med bransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Dette har resultert i en veileder som erstatter veileder Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak 8/2014.

Veilederen omfatter skredfareutredninger som svarer ut sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17), og omfatter utredning av reell skredfare for skredtypene; steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Målgruppen for veilederen er både de som skal bestille og utføre slike skredfareutredninger, og veilederen er bygd opp med egen inngang avhengig av hvilken bruker man er.

 

Hovedredaktører for veilederen: Odd Are Jensen, Yngve Midtun, Odd-Arne Mikkelsen, Martine Sagen Slåtten og Jaran Wasrud (NVE).

Arbeidet med veilederen er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljøet i Asplan Viak, Multiconsult, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Norges Geotekniske Institutt (NGI), Skred AS og Sweco Norge AS og med ulike fagmiljøer i NVE. 

Underveis i arbeidet har veilederen også vært på en åpen høring i to omganger, og innspill fra disse høringene er bearbeidet og nytt innhold er nå presentert i denne nettbaserte veilederen. 

 

Versjonshistorikk

Denne veilederen er digital og oppdateringer vil forekomme. Alle større endringer som vil påvirke selve innholdet av veilederen vil publiseres samlet ved en ny versjon av veilederen. Tekstlige presiseringer, skrivefeil og annet som ikke påvirker innholdet vil oppdateres fortløpende. Oversikt over endringer finner du i endringsloggen (med unntak av skrivefeil).

På hver side vil du se tre datoer som gir informasjon om sideversjon:
Publisert dato sier noe om første gang siden ble opprettet.
Sist oppdatert oppdateres når det er gjort mindre justeringer på siden som ikke påvirker innholdet, f.eks. skrivefeil eller mindre tekstlige presiseringer.
Sist revidert viser til endringer av betydning for innholdet. Denne datoen vil være knyttet til en versjon av veilederen. Alle sider vil nå være merket med Sist revidert: 12.11.2020. Ved neste revisjon av veilederen vil kun de sidene med en endring av betydning få oppdatert dette feltet.

Siteringsforslag

NVE. 2020. Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. [versjon]. https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng. Lokalisert på Internett dd.mm.åååå)