Sist revidert: 12.11.2020

Hva er uavhengig kvalitetssikring?

Krav om ansvarsrett ved byggesøknader for prosjektering, utførelse og kontroll er gitt i Plan- og bygningsloven (pbl) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). For arealplanlegging finnes ikke tilsvarende regler. I denne veilederen er begrepet kvalitetssikring brukt i stedet for begrepet kontroll, for å tydeliggjøre at veilederen ikke erstatter kontrollkravene etter pbl og SAK10. 

Kommunen kan etter SAK10 § 14-3 pålegge kontroll utover de obligatoriske kontrollkravene i § 14-2 (i byggesaker). 

Kravet om kvalitetssikring som er gitt i denne veilederen, har som mål å sikre tilstrekkelig kvalitet på utredningen av skredfare i bratt terreng i forbindelse med både reguleringsplaner og byggesaker i henhold til TEK17 § 7-3. 

I hva slags tilfeller skal kvalitetssikring gjennomføres – og av hvem?

Skredfareutredninger, og eventuell tilhørende utarbeidelse av faresoner, har stor betydning for ivaretakelse av skredsikkerheten. Derfor skal både skredfareutredningene og utarbeidelsen av faresoner kvalitetssikres av et uavhengig foretak for oppdrag der konsekvensene av skred er særlig store – det vil si alle utredninger som svarer ut sikkerhetskravet for bygg/tiltak i sikkerhetsklasse S3 og over. 

Denne kvalitetssikringen forutsettes utført av kvalifisert personell, med samme kompetansekrav som for selve skredfareutredningen. Det er utførende foretak som har ansvaret for å følge opp innspill fra den uavhengige kvalitetssikringen – og som står ansvarlig for det endelige produktet. Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal legges ved det endelige produktet. Ved uenigheter tas dette opp med oppdragsgiveren og eventuelt med plan- og byggesaksmyndighet (kommunen). 

Innhold av kvalitetssikringen

Kvalitetssikringen skal dokumentere at utredningen er i samsvar med denne veilederen, og har tilstrekkelig kvalitet. Arbeidet omfatter da følgende vurderinger:  

  • Om det er benyttet relevant og dekkende grunnlagsdata, inkludert eventuelle tidligere utførte skredfareutredninger for samme område 
  • Om feltarbeid/befaringer kan ansees som dekkende og tilstrekkelig
  • Om klimadata er brukt der det er relevant
  • Om beregningsverktøy er brukt fornuftig, og resultater av modelleringen er diskutert
  • Om det er sammenheng mellom registreringskart, eventuelle modellresultater og skredfareutredninger/faresoner

Det skal også gjøres en samlet vurdering av konklusjoner og begrunnelser ut fra tilgjengelig grunnlagsdata og beregningsresultater. Gjennomført kvalitetssikring skal alltid beskrives og dokumenteres. 

Et eksempel på tilbakemelding etter uavhengig kvalitetsikring finnes som vedlegg i rapport for statlig skredfarekartlegging for Nord-Aurdal kommune.

Hvem engasjerer uavhengig kvalitetssikring?

Det er oppdragsgiveren som skal engasjere et uavhengig foretak for kvalitetssikring. Utførende foretak for skredfareutredningen skal sende sin rapport til oppdragsgiveren som så sender videre til kvalitetssikreren. Husk at rapporten må ha gått gjennom sidemannskontrollen (intern kvalitetssikring utført av kollega) før den oversendes for uavhengig kvalitetssikring.

Det uavhengige foretaket skal ikke fungere som en konsulent på samme nivå som det utførende foretaket, men mer som en rådgiver for oppdragsgiver for å sikre at utredingen til slutt blir av god nok kvalitet. Kvalitetssikringen skal normalt ikke bestå av selvstendige beregninger eller feltarbeid/befaring. Ved eventuelle tvister må slikt avtales med oppdragsgiver.

Rapporten med skredfareutredningen revideres, dersom det er behov for det etter uavhengig kvalitetssikring, før den ferdigstilles. Kommunen bør ikke godkjenne planer eller byggesøknader som ikke er kvalitetssikret i samsvar med kravene i denne veilederen.